Type

ZoodLogun™

Style : Regular / Rough
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai

ฟอนต์ไทย-ละติน ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟอนต์ ChunkFive

+

ZoodSamai™ / ZT Samai™

Weight : Regular
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai

เป็นฟอนต์ไทย-ละติน ที่ถูกพัฒนามาจากตัวอักษรแบบ Blackletter(อักษรไทยนริศ) เอกลักษณ์เฉพาะคือ ตัวอักษรทุกตัวถูกเขียนด้วยปลายปากกาที่ทำมุมเอียง 135 องศากับเส้นบรรทัด(Baseline) ตลอดการเขียน โดยไม่มีการใช้เทคนิคตวัดหรือเปลี่ยนองศาปลายปากกาเหมือนตัวอักษร Blackletter แบบอื่นๆ เทคนิคการเขียนแบบนี้ทำให้หัวขมวดม้วนของตัวอักษรไทย มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด น้ำหนักของเส้นของอักษรแต่ละตัวมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน รวมถึงทำให้ตัวอักษรมีลักษณะกว้าง แตกต่างจากตัวอักษรนริศแบบอื่นๆที่มักมีลักษณะผอมแคบเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น เพื่อให้ตัวละตินของซีทีสมัยมีความเชืยมโยงกับตัวอักษรแบบ Blackletter ในอดีต จึงได้นำเอาตัวอักษรชื่อว่า Rotunda ที่มีลักษณะตัวอักษรกว้าง มาเป็นต้นในการทำ

+

ZoodSiam™

Weight : Regular
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai

+

ZoodMoomChak™

Weight : Light, Regular, SemiBold, Bold, Black and ExtraBlack
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai

+

ZoodBitmap™

Weight : Regular
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai

+

ZoodHardsellMak™

Weight : Light, Regular, SemiBold, Bold, Black and ExtraBlack
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai

+

ZoodPutornMak™

Weight : Regular
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai

+

ZoodHarit4Bit™

Weight : Regular
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai.

+

ZoodHarit8Bit™

Weight : Regular
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai.

+