ZoodSamai™ / ZT Samai™

Description: ซีทีสมัย เป็นฟอนต์ไทย-ละติน ที่ถูกพัฒนามาจากตัวอักษรแบบ Blackletter(อักษรไทยนริศ) เอกลักษณ์เฉพาะคือ ตัวอักษรทุกตัวถูกเขียนด้วยปลายปากกาที่ทำมุมเอียง 135 องศากับเส้นบรรทัด(Baseline) ตลอดการเขียน โดยไม่มีการใช้เทคนิคตวัดหรือเปลี่ยนองศาปลายปากกาเหมือนตัวอักษร Blackletter แบบอื่นๆ เทคนิคการเขียนแบบนี้ทำให้หัวขมวดม้วนของตัวอักษรไทย มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด น้ำหนักของเส้นของอักษรแต่ละตัวมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน รวมถึงทำให้ตัวอักษรมีลักษณะกว้าง แตกต่างจากตัวอักษรนริศแบบอื่นๆที่มักมีลักษณะผอมแคบเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น เพื่อให้ตัวละตินของซีทีสมัยมีความเชืยมโยงกับตัวอักษรแบบ Blackletter ในอดีต จึงได้นำเอาตัวอักษรชื่อว่า Rotunda ที่มีลักษณะตัวอักษรกว้าง มาเป็นต้นในการทำ

ตัวอักษรทุกตัวของซีทีสมัย ถูกเขียนด้วยปลายปากกาที่ทำมุมเอียง 135 องศากับเส้นบรรทัด(Baseline) ตลอดการเขียน โดยไม่มีการใช้เทคนิคตวัดหรือเปลี่ยนองศาปลายปากกาเหมือนตัวอักษร Blackletter แบบอื่นๆ ตัวอักษรของซีทีสมัยมีลักษณะกว้าง แตกต่างจากตัวอักษรแบบอื่นๆโดยเฉพาะอักษรไทย ที่มักมีลักษณะผอมแคบเป็นส่วนใหญ่
Detail:
Name : ZoodSamai™ / ZT Samai™
Weight : Regular
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai